SBS De Horizon Rotem
Haagstraat 19,
B-3650 Rotem
+32(0)89/756002
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 sep

Stedelijke Basisschool “De Horizon” Rotem.

Onze school heeft twee vestigingsplaatsen voor kleuters:

  • Onze kleuterschool, gelegen in het groen aan de Vaartstraat.
  • Onze kleuter- en lagere school, in het centrum van Rotem aan de Haagstraat.

Wij zijn een enthousiast team dat bestaat uit kleuterleidsters, een kinderverzorgster en twee turnleerkrachten. Wij staan dagelijks klaar om kleuters te helpen opgroeien tot zelfstandige, taalvaardige, sociale en competente jonge mensen.

Onze prioriteiten zijn het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Kinderen die zich goed voelen op school, die geconcentreerd en genietend deelnemen aan de aangeboden activiteiten, die kinderen zijn volop in ontwikkeling. Ze “leren”.

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. We besteden dan ook veel aandacht aan een veilig klas- en schoolklimaat. Elk kind kan zichzelf zijn op school. Het krijgt kansen om op eigen tempo en op eigen niveau te werken.

Hiervoor bieden we de kinderen boeiende activiteiten aan die aansluiten bij hun leefwereld en interesses. Dit kunnen individuele, klassikale of groepsactiviteiten zijn.

Een greep uit het aanbod:

  • Taalactiviteiten zoals vertellen bij platen, luisteren naar verhaaltjes, poppenkast, een versje leren, … Ook kringgesprekken rond een thema, waarbij de nadruk ligt op (durven) spreken, komen aan bod.
  • Wiskundige activiteiten zoals spelletjes en werkjes waarbij de nadruk ligt op tellen en begrippen als meer, minder, evenveel, groot, klein, …
  • Motorische activiteiten: turnen, bewegingsspelen, voorbereidend schrijven,…
  • Muzische activiteiten zoals tekenen, schilderen, boetseren, knutselen, zingen, …
  • Sociale vaardigheden: leren omgaan met conflicten, respect hebben voor elkaar, opkomen voor zichzelf, een positief zelfbeeld ontwikkelen, …
  • Uitstapjes naar het ziekenhuis, het postkantoor, de boerderij, het bos, …

Natuurlijk blijft er nog veel tijd en ruimte om vrij te spelen. Het kind bepaalt dan zelf wat het wil doen en draagt zorg voor de materialen en het speelgoed. Het kind leert keuzes maken.

In onze klassen zijn overzichtelijke speel- en werkhoeken ondergebracht. Zo zijn er een poppenhoek, een bouwhoek, een boekenhoek, een autohoek, een computerhoek, een knutselhoek, de zandbak, de schilderhoek, de schrijfhoek, …

Bij onze oudste kleuters ligt de nadruk al wat meer op “werken”. Speelse initiatie tot lezen, schrijven en rekenen behoren nadrukkelijker tot hun activiteiten. Dit met het oog op het eerste leerjaar. De kinderen maken ook kennis met contractwerk. Ze verbinden zich ertoe om een aantal activiteiten tot een goed einde te brengen binnen de tijdspanne van een week. De kinderen bepalen zelf wanneer ze aan hun contract werken en welke activiteit ze eerst doen. Zo leren ze plannen in de tijd. De kleuterjuf observeert en stuurt, indien nodig, bij.

Gedurende het schooljaar besteden we ook reeds aandacht aan de overstap van onze oudste kleuters naar het eerste leerjaar. We zijn ons ervan bewust dat dit voor de kleuters een grote stap is. Daarom organiseren we verschillende activiteiten, samen met de juffen van het eerste leerjaar. Ook krijgen de kleuters een “meter” of een “peter” van het zesde leerjaar. Deze leerlingen maken de kinderen wegwijs op de lagere school.

Tijdens regelmatige overlegmomenten tussen de kleuterleidsters en de zorgcoördinator, worden kinderen met leerproblemen of socio-emotionele problemen besproken. Deze kinderen krijgen dan extra zorg. Er worden individuele of groepsactiviteiten gepland waarin we de problemen trachten te verhelpen. Steeds worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Samen met de ouders wordt gekeken of externe hulp, zoals het CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) nodig is.

Voor alle ouders worden in de loop van het schooljaar oudercontacten georganiseerd.

Tijdens deze contactmomenten wordt besproken wat goed en wat minder goed gaat, zowel thuis als op school. Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en school, vinden wij heel belangrijk en komt het kind alleen maar ten goede.

Het kleuterteam.

3 sep | 2 Replies