1. Eerbied voor de eigenheid van elk kind

Onze school staat ten dienste van alle schoolgaande kleuters en leerplichtige jongeren.

De verscheidenheid in samenstelling van deze gemeenschap leidt tot de noodzakelijke voorwaarde respect te hebben voor
de eigenheid van elk kind. Een eigenheid die zich vertaalt in etnische afkomst, sociale achtergrond, filosofische overtuiging
en persoonlijkheid in het algemeen.

Die verscheidenheid moet leiden tot een onbevooroordeelde confrontatie van waarden en is een verrijking voor de hele
school.

2. Leren samenleven

De school wil kinderen in harmonie leren samenleven.

Dit heeft tot doel later als volwaardige leden deel te hebben aan een pluralistische democratische samenleving.
Ze wil ze leren openstaan voor andere meningen.

De school zal ervoor zorgen dat elk kind zich aanvaard weet. Zij zal een leefomgeving betrachten waar dit samenleven
mogelijk is met duidelijke afspraken en leefregels.

De school staat in dit perspectief voor een aangepaste discipline die de kinderen een houvast, een duidelijk kader biedt
waarbinnen samen iets betrachten en persoonlijke vrijheid beleven, mogelijk worden

3. Een gelijkheidsbeginsel bijbrengen

Alle kinderen gelijke kansen bieden vanuit een ongelijke beginsituatie mag geen slogan zijn maar een permanente filosofie.

Zelfredzaamheid en assertiviteit zijn belangrijke ontwikkelingsterreinen voor de school.

We willen kinderen op een beleefde manier voor hun mening laten uitkomen, dit steeds in respect voor de anderen.

4. De totale persoonlijkheid waarderen

De school is meer dan een kennisoverdrager. Van kennis alleen word je geen mens.

Wij willen alle talenten van kinderen in de kijker stellen daarbij veeleer de nadruk leggend op wat een kind wel kan dan op
wat nog niet verworven is.

We hechten evenveel belang aan talenten op gebied van bewegen en kunstbeleving dan bij wiskunde en taalbeheersing.

Deze visie kan een hefboom zijn bij het bewust proberen de gevolgen van een sociale positie om te buigen.

De school zal dit uitgangspunt betrachten door voor leerbedreigde kinderen compenserend op te treden via een uitgebouwde
zorgverbreding.

5. Kind zijn van een grote, veelkleurige wereld

De school zal haar belangstelling spreiden over een breed wereldbeeld en voor de kinderen een brede kijk op die wereld
betrachten.
De school zal voortdurend op zoek gaan naar nieuwe middelen om de kinderen voor te bereiden op een multiculturele
samenleving.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de school intrinsiek deel uitmaakt van die dagelijkse wereld en zich ook buiten haar
muren moet bewegen.

Deze uitgangspunten vormen de achtergrond voor de filosofie van de school.

De weg en de middelen die de school voor deze filosofie wenst te leveren worden verder uitgeschreven.

De school houdt er een jaarklassensysteem op na ook al wordt die structuur regelmatig doorbroken voor andere
groeperingsvormen.

De inhoudelijke indeling in leerdomeinen wordt aangehouden, maar meer en meer vindt de totaalvisie met horizontale en
verticale samenhang ingang.

Hierbij wordt leren leren en het ervaren van sociale vaardigheden doorheen de andere ontwikkelingsdomeinen
geïntroduceerd.

De leer- en leefwereld van deze school evolueert snel en wordt met de dag multicultureler.

Van onze kinderen wordt morgen een grote openheid en flexibiliteit verwacht.

Het begeleiden van kinderen naar die steeds complexere maatschappij vraagt van onze school heel wat aandachtspunten.

a) We wensen een levende school te zijn

De school is in een landelijke omgeving gelegen. Het leven biedt zoveel ervaringsterreinen, ook buiten de schoolmuren en
deze opportuniteit laten wij niet liggen.

We nemen deel aan heel wat initiatieven.

Er wordt met de hele school klas- en leergebiedoverschrijdend gewerkt.

Nieuwe onderwijsinzichten worden gevolgd en zo mogelijk geïntegreerd.

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) vindt stilaan ingang en zal in de nabije toekomst ook ons schoolleven sterk
beïnvloeden.

Uiteindelijk is een pedagogisch project geen statisch gegeven maar een visie en een genomen weg.

“Onderweg”, evolueert die visie, die uitgestippelde weg … en de school.

b) Aandacht voor die totale persoonlijkheid

Geen twee kinderen zijn gelijk.

Kennisoverdracht is maar een aspect van het schoolse leven.

Twee uitgangspunten die leiden tot eigen bedenkingen. Je weet iets, je kan iets en je bent iemand.

Alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling verdienen aandacht, we wensen bij elk kind op zoek te gaan naar eigen
talenten.

Het welbevinden en zich betrokken voelen zijn basisvoorwaarden voor een harmonische ontplooiing.
Maar al te vaak is een “goede leerling” dat kind dat sterk is voor wiskunde en taal, andere domeinen worden
ondergewaardeerd.

Motorische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden verdienen meer waardering.

Wij wensen daaraan te werken door die domeinen meer in de kijker te stellen en hiermee ook rekening te houden bij de
rapportering naar de ouders en de kinderen toe.

c) Kinderen positief benaderen

Kinderen moeten graag naar school gaan. De werksfeer moet in die zin ook voor allen die deel uitmaken van de
scholengemeenschap positief zijn.

Een positieve ingesteldheid moet motiverend werken.

We leggen de nadruk op wat een kind reeds kan, veeleer dan op wat het niet kan.

d) Een school zonder drempels

Doorheen de basisschool gaan we een vloeiende continuïteit nastreven. We vermijden breuklijnen door te werken aan de
verticale en de horizontale samenhang.

Dit wordt op dit ogenblik beoogd via de vele overlegmomenten in verband met afsprakenplannen, leerplannen en de
zorgbreedte.

Het beter kennen van eenieders werkterrein en visie op onze pedagogische taak moet de teamgeest van onze school
vergroten.

De overgang tussen kleuterschool en lagere school wordt in stappen begeleid.

De kleuters van onze wijkschool verdienen bij deze overgang extra aandacht.

In het zesde leerjaar worden de banden met het secundair aangehaald en wordt er gezorgd voor veel informatie in verband
met de vervolgscholen.